Điều kiện về nước trộn hồ vữa?

 Điều kiện về nước trộn hồ vữa?


Tên người gửi: Nguyễn Xuân Trường
Nick yahoo:
Ngày gửi: 14:29 (24/05/2010)
Số lượt xem: 1753
Trả lời: 1
Danh sách trả lời (1)

* Không được dùng:
- Nước có váng dầu hoặc váng mỡ.
- Nước hồ, đầm, ao tù, nước cống rãnh.
- Nước có pH nhỏ hơn 4, và lớn hơn 12,5.
- Nước có tạp chất hơn 2gr/lít.
* Nên dùng:
- Nước sinh hoạt thông thường, uống được.
- Nước có độ pH không nhỏ hơn 4 và không lớn hơn 12,5.


Người trả lời: Hoàng Mạnh Hà
Nick yahoo:
Thời gian: 09:06 (25/05/2010)