Sự khác nhau giữa Ximăng PCB và Ximăng PC

Sự khác nhau giữa xi măng PCB và Xi măng PC là gì?


Tên người gửi: Nguyễn Xuân Trường
Nick yahoo:
Ngày gửi: 14:30 (24/05/2010)
Số lượt xem: 2952
Trả lời: 1
Danh sách trả lời (1)

+ Xi măng PC là xi măng Pooclăng được nghiền từ clinker với một lượng thạch cao nhất định (chiếm từ 4-5%). Chất lượng xi măng Pooclăng được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 2682 : 1999

+ Xi măng PCB là xi măng Pooclăng hỗn hợp được sản xuất từ việc nghiền hỗn hợp clinker, thạch cao và phụ gia (lượng phụ gia kể cả thạch cao không quá 40% trong đó phụ gia đầy không quá 20%). Chất lượng xi măng Pooclăng hỗn hợp được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 6260 : 1997.


Người trả lời: Hoàng Mạnh Hà
Nick yahoo:
Thời gian: 09:07 (25/05/2010)