Các giấy tờ cần thiết để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Các giấy tờ cần thiết để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?


Tên người gửi: Tuấn Hùng
Nick yahoo:
Ngày gửi: 11:28 (25/05/2010)
Số lượt xem: 1733
Trả lời: 1
Danh sách trả lời (1)

Theo thông tư 1990 ngày 30/11/2001 của Tổng cục Địa chính thì người sử dụng đất có 01 trong 10 loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

1. Giấy tờ của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp cấp đất ở cho hộ gia đình, xã viên hợp tác xã từ trước ngày 28/6/1971 

2. Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà theo quy định của pháp luật 

3. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai 

4. Những giấy tờ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyển giao đất, cho thuê đất cấp trong quá trình thực hiện các chính sách đất đai trong từng thời kỳ của Nhà nước Việt Nam DCCH, Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà miền nam Việt Nam, Nhà nước CHXHCN Việt Nam mà người được giao đất, cho thuê đất vẫn liên tục sử dụng đất từ đó đến nay. 

5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ địa chính mà không có tranh chấp 

6. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền chế độ cũ cấp vẫn liên tục sử dụng đất từ đó đến nay. 

7. Giấy tờ về thừa kế, tặng, cho nhà ở gắn liền với đất mà được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận và đất đó không có tranh chấp. 

8. Bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật. 
9. Giấy tờ giao nhà tình nghĩa.

 10. Giấy tờ chuyển nhượng đất đai, mua bán nhà ở kèm theo chuyển nhượng quyền sử dụng đất được UBND xã, phường, thị trấn thẩm tra là đất đó không có tranh chấp và được UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xác nhận kết quả thẩm tra của UBND xã, phường, thị trấn.


Người trả lời: Nguyễn Văn Phương
Nick yahoo:
Thời gian: 13:44 (25/05/2010)