Hãy cho biết chức năng của các nút điều chỉnh trên lò vi sóng?

Hãy cho biết chức năng của các nút điều chỉnh trên lò vi sóng?


Tên người gửi: Nguyễn Phương Anh
Nick yahoo:
Ngày gửi: 15:32 (07/10/2010)
Số lượt xem: 2388
Trả lời: 1
Danh sách trả lời (1)
  • GRILL - Chức năng nướng: Nhấn vào nút này để cài đặt chương trình nướng
  • COM1/COM2 - Chương trình kết hợp 1/kết hợp 2: Nhấn vào 1 trong 2 nút này để cài đặt chương trình kết hợp nướng + vi sóng
  • TIME/MENU - Cài đặt thời gian/chương trình: Xoay núm để cài đặt đồng hồ thời gian hoặc thời gian nấu/Xoay núm để chọn chương trình nấu tự động bao gồm cả tự động rã đông
  • WEIGHT ADJ - Điều chỉnh theo trọng lượng đồ nấu: Sau khi chọn xong chương trình nấu tự động, sử dụng nút này để phân loại cân nặng đồ nấu
  • CLOCK - Đồng hồ: Nhấn nút này để cài đặt đồng hồ và nhấn lại 1 lần nữa để tắt
  • START - Khởi động: Nhấn nút Start để bắt đầu chương trình nấu. Nhấn và giữ một lúc để bắt đầu chươnng trình nấu nhanh cấp tốc mà không cần cài đặt mức nấu và thời gian nấu
  • STOP/CANCEL - Dừng/Huỷ bỏ: Nhấn nút này để huỷ bỏ việc cài đặt hoặc cài đặt lại trước khi muốn cài đặt lại chương trình nấu mới. Nhấn 1 lần để dừng nấu tạm thời hoặc 2 lần để huỷ bỏ chương trình nấu. Nút này còn được dùng để cài đặt khoá an toàn đối với trẻ em

Người trả lời: Nguyễn Hằng Hải
Nick yahoo:
Thời gian: 09:13 (12/10/2010)