CẤU HÌNH CHUNG CHO GIAN HÀNG
Hình 1: Ví dụ về phần cấu hình chung cho gian hàng

  1. Điền đầy đủ thông tin gian hàng
    • Lưu ý: Tên gian hàng không thể thay đổi
  2. Chọn ảnh banner và logo cho gian hàng
    • Lưu ý: Nên thiết kế ảnh theo kích thước gọi ý