CÁC CÔNG TÁC TRONG QUẢN TRỊ GIAN HÀNG
 1. Cấu hình chung gian hàng
  • Cấu hình tên gian hàng
  • Cấu hình banner header của gian hàng, logo gian hàng...
  • Cấu hình banner header của gian hàng, logo gian hàng...
  • Thiết lập trang giới thiệu
  • Thiết lập trang dịch vụ
  • Thiết lập trang bản đồ đường đi
  • Thiết lập thông tin liên hệ
  • Thiết lập footer hiện dưới chân gian hàng
  • Thiết lập hình thức vận chuyển hàng
  • Thiết lập hình thức thanh toán khi mua hàng
 2. Cấu hình giao diện gian hàng
  • Chọn giao diện trong 10 giao diện có sẵn trong gian hàng.
  • Có thể trả phí và thiết kế giao diện độc quyền theo phong cách riêng của gian hàng nếu không thích các giao diễn tích hợp sẵn.
  • Cấu hình cách hiển thị Menu gian hàng.
  • Cấu hình các khối chứa sản phẩm có trong gian hàng.
  • Cấu hình số lượng sản phẩm sẽ hiện trong mỗi khối.
 3. Quản lý Menu gian hàng
  • Tạo hệ thống menu cho gian hàng.
  • Cấu hình tính chất, loại sản phẩm hiển thị khi xem cho mỗi menu.
 4. Quản lý sản phẩm có trong gian hàng
  • Thêm mới sản phẩm cho gian hàng.
  • Chỉnh sửa nhanh và chỉnh sửa chi tiết cho các sản phẩm có sẵn trong gian hàng
 5. Quản lý tin tức của gian hàng
  • Thêm mới tin tức cho gian hàng.
  • Quản lý tin tức chung và riêng cho gian hàng.
 6. Quản lý banner quảng cáo tại gian hàng
  • Thêm mới các banner quảng cáo trong gian hàng.
  • Chỉnh sửa các banner quảng cáo có sẵn.