CÁC VẤN ĐỀ TRONG QUẢN LÝ SẢN PHẨM ĐANG BÁN
 1. Sửa giá sản phẩm đang bán
  • Lưu ý: sửa cả đơn vị nếu thay đổi.
 2. Sửa lượng sản phẩm có sẵn trong kho hàng
  • Lưu ý: không
 3. Sửa kiểu sản phẩm
  • Lưu ý: không
 4. Sửa thông tin khuyến mại
  • Lưu ý: không
 5. Sửa thông tin mô tả sản phẩm
  • Lưu ý: không
 6. Sửa ảnh sản phẩm
  • Lưu ý: không
 7. Sửa, cập nhật giá trị mới cho tính năng sản phẩm
  • Lưu ý: không
 8. Sửa thông tin, thời gian bảo hành
  • Lưu ý: không